Kalendarium (od 2001)

KALENDARIUM KRAKOWSKIEGO TOWARZYSTWA TECHNICZNEGO (1877) OD 2001 roku

Krakowskie Towarzystwo Techniczne z roku 1877 nie zostało skutecznie rozwiązane czy też zlikwidowane i nadal istnieje co zostało potwierdzone stanowiskiem Sądu Okręgowego Wydziału I Cywilnego wyrażonym w postanowieniu z dnia 15 marca 2001 r. W sprawach toczących się postępowań przed Sądem Okręgowym Wydział I Cywilny (o uzgodnienie treści księgi wieczystej Domu Technika) winien go więc reprezentować kurator gdyż KTT 1877 r. nie posiadała wówczas organów, które mogłyby reprezentować jego interesy. Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny postanowił wezwać do udziału w toczącym się postępowaniu Krakowskie Towarzystwo Techniczne działające od roku 1877. Taka była geneza powstania Krakowskiego Towarzystwa Technicznego 1877. Dodanie roku (1877) miało odróżnić KTT 1877 od KTT, które wznowiło działalność w 1991 roku. W dalszej części niniejszego kalendarium przybliżamy najważniejsze daty z historii KTT 1877.

15.03.2001 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny rozpatrując sprawę o uzgodnienie treści księgi wieczystej toczącej się z powództwa Krakowskiego Towarzystwa Technicznego działającego od 1991 roku przeciwko Skarbowi Państwa i FSNT NOT postanawia zawiadomić o toczącym się postępowaniu osobę prawną Krakowskie Towarzystwo Techniczne działające od 1877r.

25.04.2001 r.

W związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 15 marca 2001 r. Kancelaria Prawna S.C. Labe &Partnerzy, na wniosek Kazimierza Kosińskiego i Krakowskiego Towarzystwa Technicznego działającego od 1991 roku reprezentowanego przez Prezesa Jerzego Banasia i Viceprezesa Wiesława Blaschke, zgłasza do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wydział III Rodzinny i Nieletnich wniosek o ustanowienie kuratora dla Krakowskiego Towarzystwa Technicznego działającego od roku 1877 i o powierzenie tej funkcji Kazimierzowi Kosińskiemu.

16.08.2001 r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia stwierdza w swym uzasadnieniu o ustanowieniu kuratora, że Krakowskie Towarzystwo Techniczne powstałe 1877 roku nie nabyło osobowości prawnej mimo postanowienia Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny z dnia 15 marca 1991 r. i podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z Ustawą Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Uwaga KTT skoro na mocy decyzji Wojewody Krakowskiego z dnia 5 listopada 1934 roku powstałe w 1877 roku Krakowskie Towarzystwo Techniczne wpisane zostało do rejestru stowarzyszeń i związków Krakowskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Społeczno-Politycznego w Krakowie pod numerem 115, to wobec faktu że nigdy nie zostało rozwiązane ani też zlikwidowane, to nigdy też nie utraciło osobowości prawnej, a więc zgodnie z Ustawą z 20.08 1997 r. podlega ono rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym z urzędu bez konieczności występowania z wnioskiem tego rodzaju.

28.09.2001 r.

Krakowskie Towarzystwo Techniczne udziela, na wniosek Sądu, pełnomocnictwa adwokatowi Krzysztofowi Labe do zastępowania Towarzystwa w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia Wydział I Cywilny. Pełnomocnictwo zostało podpisane przez Jerzego Banasia i Wiesława Blaschke. Wszystkie wystąpienia Krakowskiego Towarzystwa Technicznego do Sądów i NOT prowadzone są poprzez składane wnioski i pisma Kancelarii Prawnej „Labe i Partnerzy” S.C.

20.09. 2002 r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział I Cywilny ustanawia Kazimierza Kosińskiego kuratorem Krakowskiego Towarzystwa Technicznego powstałego w 1877 r. w Krakowie.

13.05.2003 r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział I Cywilny, na wniosek Kazimierza Kosińskiego, który oświadczył że ze względu na wiek (88 lat) nie może pełnić funkcji kuratora, ustanawia Jerzego Banasia kuratorem Krakowskiego Towarzystwa Technicznego powstałego w 1877 r. w Krakowie. Zgodnie z decyzją Sądu Kurator składał doroczne sprawozdania ze swej działalności do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział VI Cywilny, który te sprawozdania zatwierdzał.

05.07.2003 r.

W Dzienniku Polskim ukazuje się ogłoszenie Kuratora o zwołaniu, zgodnie ze statutem z 08.01.1935 roku, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakowskiego Towarzystwa Technicznego na dzień 14.07.2003r. wraz z Porządkiem obrad.

14.07.2003 r.

Obrady Walnego Zgromadzenia KTT. Poza Kuratorem Jerzym Banasiem, uczestniczą, wg listy obecności, członkowie Towarzystwa Bronisław Kopyciński (1935), Kazimierz Kosiński (1945), Maciej Mischke (1946), Jan Proszak (1934) [w nawiasach podano rok wstąpienia do KTT]. Ze względu na upływ czasu i śmierć wielu członków KTT ocena kworum jest niemożliwa. Zgodnie ze statutem i ogłoszeniem prasowym odłożono obrady Walnego Zgromadzenia na dzień 23.07.2003 r. (do drugiego terminu).

23.07.2003 r.

Obrady Walnego Zgromadzenia KTT w drugim terminie nie wymagają kworum. Celem jest wybór Władz KTT 1877. W obradach uczestniczyło czterech członków KTT (lista obecności) i Kurator. Obrady prowadzi Kazimierz Kosiński. Wybory odbyły się w procedurze tajnej. Na Prezesa KTT 1977 wybrano Kazimierza Kosińskiego. Zastępcą Prezesa został Jan Proszak pełniąc równolegle funkcję Sekretarza Wydziału (Zarządu). Do Komisji Lustracyjnej wybrano Macieja Mischke. Sąd Honorowy objął Bronisław Kopyciński. Uchwalono nabór nowych członków spełniających warunki statutowe. Zobowiązano Wydział do zlecenia Kacelarii Labe i Partnerzy działań mających na celu odzyskanie dla KTT 1877 pełnych praw.

22.08.2003 r.

Zebranie Wydziału KTT. Obecni (wg listy obecności) Kazimierz Kosiński, Maciej Mischke i Jan Proszak. Rozpatrzono 35 próśb o przyjęcie do grona członków KTT. Kandydatury przedstawili i poparli M. Mischke i J. Proszak. Zostały one jednomyślnie przyjęte przez balotowanie. Postanowiono zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Władz KTT.

19.09.2003 r.

Zastępca Prezesa Jan Proszak zwołuje na 23.10.2003 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla uzupełnienia składu Władz KTT.

23.10.2003 r.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbyły się w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Uczestniczyło, wg listy obecności, 22 członków przy aktualnej liczbie 38 członków KTT. Wobec śmierci Prezesa Kazimierza Kosińskiego (29.08.2003) na nowego Prezesa wybrano Jerzego Banasia. Wybrano 12 członków Wydziału, czterech członków Komisji Lustracyjnej i 15 członków i zastępców Sądu Honorowego. Przyjęto wniosek, że do czasu postanowienia Sądu rejestracyjnego nie będzie się rozpatrywać decyzji o wysokości składki członkowskiej.

24.10.2003 r.

KTT udziela adwokatowi Krzysztofowi Labe pełnomocnictwo do reprezentowania Krakowskiego Towarzystwa Technicznego powstałego w 1877 roku w Krakowie (dalej Stowarzyszenie) w postępowaniu dotyczącym zarejestrowania Stowarzyszenia w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, przed sądami powszechnymi właściwymi w sprawie, a także przed Sądem Najwyższym. Pełnomocnictwo podpisali Prezes Jerzy Banaś, Z-ca Prezesa-Sekretarz Jan Proszak i Wiesław Blaschke.

13.01 2004 r.

KTT, za pośrednictwem Kancelarii Prawnej S.C. Labe i Wspólnicy, występuje do Sądu Rejestracyjnego z wnioskiem o rejestrację Krakowskiego Towarzystwa Technicznego 1877r. w Krajowym Rejestrze Sądowym.

21.01.2004 r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rozpatruje wniosek KTT 1877 o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek zostaje oddalony z uzasadnieniem, że pod pozycją 35330 w KRS „przerejestrowane zostało w dniu 26.10.2001r. Krakowskie Towarzystwo Techniczne i jest jedynym podmiotem upoważnionym do powoływania się na związek z Krakowskim Towarzystwem Technicznym założonym w dniu 15 maja 1877 r.” Ponadto Sąd stwierdza, że „niedopuszczalne jest, aby ten sam podmiot, Krakowskie Towarzystwo Techniczne, działający oficjalnie w latach 1877 – 1948, a nieoficjalnie w latach 1948 -1991, został zarejestrowany dwukrotnie”.

02.02.2004r.

KTT składa skargę na orzeczenie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI KRS z dnia 21.01.2004 r. w przedmiocie oddalenia tego wniosku. KTT stwierdza, że „ustalenie tożsamości obu stowarzyszeń wymagało podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających. co jednak Sąd przed wydaniem postanowienia pominął”.

17.02.2004r.

KTT składa wniosek do Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny o wykładnię postanowienia tegoż Sądu z dnia 29 maja 1991 roku o sformułowanie „Stowarzyszenie pod nazwą Krakowskie Towarzystwo Techniczne w Krakowie. Stowarzyszenie to jest kontynuowaniem Krakowskiego Towarzystwa Technicznego powołanego 15 maja 1877 roku”. A więc na tej podstawie Sąd przyjął, ‘iż Krakowskie Towarzystwo Techniczne powstałe w 1877 roku oraz Krakowskie Towarzystwo Techniczne powstałe w 1991 roku są jednym i tym samym podmiotem.”

02.03 2004 r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiesza postępowanie do czasu rozpoznania przez Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny w Krakowie wniosku o wykładnię postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 29.05.1999 r. „Albowiem dokonana wykładnia ma znaczenie dla oceny żądania wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszenia o nazwie Krakowskie Towarzystwo Techniczne 1877”.

 05.04.2004 r.

Sąd Okręgowy, Wydział I Cywilny odmówił dokonania wykładni postanowienia z dnia 29.05.1991 r. wskazując w uzasadnieniu tego postanowienia, „iż treść pkt. 3 postanowienia z dnia 29.05.1991 r. jest jednoznaczna i nie wymaga wykładni oraz nie powinno budzić wątpliwości, że wpisane do rejestru Krakowskie Towarzystwo Techniczne jest kontynuatorem Krakowskiego Towarzystwa Technicznego powołanego 15 maja 19877 roku”.

17.06.2004 r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podejmuje zawieszone postępowanie. Oddala wniosek KTT 1877 o wpisanie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W uzasadnieniu Sąd powołał się na postanowienie Sądu Wojewódzkiego z dnia 29.05.1991 oraz Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 05.04. 2004 r. które uznały, że Krakowskie Towarzystwo Techniczne zarejestrowane w 1991 roku jest tym samym stowarzyszeniem co Krakowskie Towarzystwo Techniczne założone w dniu 15 maja 1877 roku i „jest jedynym podmiotem uprawnionym do powoływania się na związek z Krakowskim Towarzystwem Technicznym założonym w dniu 15 maja 1877 roku, żądanie wnioskodawcy – wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszenia o nazwie „Krakowskie Towarzystwo Techniczne 1877” jako kontynuatora Krakowskiego Towarzystwa Technicznego założonego w dniu 15 maja 1877 roku jest niedopuszczalne”.

18.11.2004 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KTT 1877 obradowało w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.. Uczestniczyło wg listy obecności 22 osoby. W programie było zatwierdzenie rocznego sprawozdania Wydziału, informacje Kuratora J. Banasia, sprawozdanie Komisji Lustracyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium. Poinformowano także zebranych o stanie procesu sądowego o prawa własności Domu Technika. Po otrzymaniu absolutorium przeprowadzono wybory zgodnie ze Statutem z 1935 roku. Prezesem został Jerzy Banaś.

03.11.2005 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w uzasadnieniu wyroku w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej 5401 (KTT 1991 wystąpiło 9 czerwca 1999 r. do Sądu Okręgowego w sprawie nieruchomości – Dom Technika) stwierdza między innymi „Mając na uwadze treść przepisów Towarzystwa, jak też przebieg wydarzeń w dniu 3 czerwca 1949r utrwalony w protokołach Sąd ustalił, iż KTT z 1877 nie zostało skutecznie rozwiązane” „ Pomimo to jednak doszło do wydania decyzji o wykreśleniu KTT z rejestru” i dalej „Decyzja ta była pozbawiona podstawy prawnej”.” Jedyną dostępną formą prawną, dzięki której KTT mogło wystąpić jako podmiot (osoba prawna) była jego ponowna rejestracja przez Sąd, której dokonanie jest okolicznością bezsporną. Nie oznacza to jednak, że od strony formalnej powstał w ten sposób nowy podmiot”.

17.11.2005 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny rozpatrując sprawę z powództwa KTT o uzgodnienie księgi wieczystej 5401 między innymi stwierdza w uzasadnieniu swego wyroku „ Z prawnego punktu widzenia Stowarzyszenie istniało do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach i stało się Stowarzyszeniem w rozumieniu przepisów tej ustawy. Ze względu na błędne zapisy w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez organy administracyjne (bezpodstawne wykreślenie KTT), wśród przekazanych Sądowi akt rejestrowych brak było informacji co do KTT. Nie istniała przeto możliwość formalnego wykazania istnienia KTT jako osoby prawnej. Stało się to przyczyną, dla której postanowienie o wpisaniu KTT do rejestru stowarzyszeń wydał w dniu 29 maja 1991r. Sąd Wojewódzki w Krakowie. Aby dać wyraz temu, iż postanowienie to ujawnia w rejestrze stowarzyszenia przez cały czas istniejącego, zastrzeżono w tym postanowieniu, iż rejestrowane stowarzyszenie jest kontynuacją KTT z 1877r.”. Tak więc w przekonaniu Sądu jedyną drogą prawną, dzięki której Towarzystwo mogło zaistnieć jako podmiot prawny była ponowna jego rejestracja, dokonana przez sąd w 1991 r.

07.12.2005 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KTT 1877 obradowało wspólnie z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków KTT w Sali Klubowej Domu Technika. Wg listy obecności w Zebraniu brało udział 20 członków, 3 członków usprawiedliwiło swoją nieobecność. W programie przedstawienie, dyskusja i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Wydziału, informacje Kuratora, sprawozdanie Komisji Lustracyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium. Prezesem KTT 1877 został Jerzy Banaś. Wybrano pozostałe władze. Przyjęto uchwałę, że KTT 1877 jest tożsame z KTT 1991 i jego członkowie opłacać będą składki tylko w KTT 1991. Zmieniono uchwałą tryb wydawania Czasopisma Technicznego z miesięcznika na kwartalnik.

30.11.2006 r.

Doroczne Walne Zgromadzenie dla uzupełnienia składu władz KTT 1877. Jerzy Banaś wygłosił referat nt. „100 lat Domu Technika w Krakowie. Przeprowadzono wybory Władz KTT 1877. Prezesem został Jerzy Banaś. Obrady toczyły się w budynku Domu Technika.

22.12.2006 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny rozpatrując apelację Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 17.11.2005r. zwraca uwagę na treść orzeczenia NSA w Warszawie z dnia 18.03.1995 r. „w którym Sąd ten wykazał, że nowo powstałe i zarejestrowane stowarzyszenie, choćby nawet podejmowało wszelkie kroki dla udowodnienia, że jego działalność stanowi kontynuację działalności stowarzyszenia wcześniej zlikwidowanego decyzją administracyjną ……nie może być stroną domagającą się stwierdzenia nieważności decyzji o likwidacji; stroną postępowania w sprawie nieważności decyzji o likwidacji stowarzyszenia mogą być tylko osoby fizyczne – byli członkowie zlikwidowanego stowarzyszenia” . Sąd Apelacyjny uznał też brak tożsamości pomiędzy KTT z 1877 roku i KTT z 1991 roku.

Uwaga KTT. W 1995 roku niestety nie żył już żaden członek KTT działający w 1948 roku a więc nie było możliwości wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji o likwidacji stowarzyszenia. Tu należy dodać, że członkowie Krakowskiego Towarzystwa Technicznego nie zgłosili do Sądu w 1949 roku wniosku o unieważnienie decyzji o likwidacji, przyjętej z naruszeniem Statutu, gdyż naraziliby się na szykany ówczesnych stalinowskich władz. KTT zmuszone było do działania w konspiracji.

13.03.2007r.

KTT występuje do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wydział I Cywilny z wnioskiem o ponowne wystąpienie do Sądu Okręgowego w Krakowie o dokonanie wiążącej wykładni postanowienia Sądu z dnia 29.05.1991 r. gdyż postanowienia Sądów (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS z dnia 17.06.2004 r. i Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 05.04.200 4r.) o tożsamości KTT z 1877 r. i KTT zarejestrowanego w 1991 roku nie znalazł akceptacji w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie w wyroku z dnia 22.12.2006 r. KTT wnioskuje o jednoznaczne rozstrzygnięcie czy oba KTT to jeden i ten sam podmiot.

25.04.2007r.

KTT występuje do Sądu Najwyższego Izba Cywilna za pośrednictwem Sądu Apelacyjnego w Krakowie Wydział I Cywilny ze skargą kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22.12.2006 r. zaskarżając w całości ten wyrok. Zarzuca wyrokowi naruszenie praw materialnych (sześć zarzutów) i naruszenie przepisów postępowania (cztery zarzuty) – szczegółowo uzasadniając te zarzuty.

24.08.2007r.

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, w odpowiedzi na skargę kasacyjną, w piśmie do Sądu Najwyższego Izba Cywilna wnosi o nieprzyjęcie skargi kasacyjnej lub oddalenie skargi kasacyjnej. W uzasadnieniu zawarta jest polemika z zarzutami KTT przedstawionymi w skardze kasacyjnej i wyrażonym poglądem o ich niezasadności. Stanowisko to jest zbieżne z odpowiedzią na skargę kasacyjną Naczelnej Organizacji Technicznej z dnia 6 sierpnia 2007 r. skierowaną do Sądu Najwyższego Izba Cywilna.

13.11.2007 r.

Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

13.12.2007 r.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze KTT 1877 (wspólne z Walnym Zgromadzeniem KTT 1991) zwołał Prezes KTT 1991 Krzysztof Knapik. Jerzy Banaś przedstawił referat nt „Tradycja współistnienia KTT i Politechniki Krakowskiej”. Złożono sprawozdania Wydziału i Komisji Lustracyjnej. Przeprowadzono wybory Prezesa KTT 1877, którym został Jerzy Banaś, i do Władz Towarzystwa. Zebranie odbyło się w Sali Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

11.01.2008 r.

Prokurator Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w piśmie do Sądu Najwyższego Izba Cywilna w Warszawie przedstawia Stanowisko, w którym wyraża pogląd, iż wniesiona skarga kasacyjna powinna zostać oddalona. W uzasadnieniu odnosi się do zarzutów powoda (KTT) zbieżnych z treścią Prokuratury Generalnej Skarbu Państwa z dnia 24.08.2007 r.

13.03.2008 r.

Sąd Najwyższy oddalając skargę kasacyjną KTT, w oparciu o wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 1996 r., stwierdza w uzasadnieniu, że „Prawo o stowarzyszeniach z 1989 r. nie zna trybu restytuowania dawnego stowarzyszenia”. Rejestrując się w 1991 roku Krakowskie Towarzystwo Techniczne „przeszło całą procedurę przewidzianą w ustawie dla zakładania nowego stowarzyszenia” „w ten sposób formalnie powstało jako nowy podmiot prawa, odrębny od Towarzystwa z 1877 r., choć nawiązujący bezpośrednio do przedmiotu działania i do tradycji tamtego Towarzystwa”. Zdaniem Sądu Najwyższego „ostaje się pogląd prawny Sądu Apelacyjnego, że powodowe Towarzystwo jest odrębnym podmiotem prawnym od Towarzystwa z 1877 r.”

11.09.2008 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KTT 1877 obradowało w Sali Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. W programie informacja dotycząca zmian organizacyjnych w Krakowskim Towarzystwie Technicznym 1991 (przekształcenie KTT w Małopolskie Stowarzyszenie Politechniczne dla umożliwienia rejestracji KTT 1877). Przedstawienie rocznego sprawozdania Wydziału i sprawozdania Komisji Lustracyjnej. Po udzieleniu absolutorium przeprowadzono wybory Władz KTT 1877. Prezesem zostaje Wiesław Blaschke.

15.09.2009 r.

rakowskie Towarzystwo Techniczne udziela pełnomocnictwa adwokatowi Krzysztofowi Labe oraz radcy prawnemu Katarzynie Piotrowskiej pełnomocnictwa do zastępstwa procesowego w sprawie wpisania Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń. Pełnomocnictwo podpisują: Prezes Wiesław Blaschke, Wiceprezes Jerzy Banaś, Sekretarz Wiesława Styka, Skarbnik Joanna Nowak.

21.09.2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KTT 1877 obradowało w Sali Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. W programie informacja dotycząca stanu działań o umieszczenie KTT 1877 w Krajowym Rejestrze Sądowym, omówienie sytuacji finansowej i sprawy składek. Przedstawiono roczne sprawozdanie Wydziału i sprawozdanie Komisji Lustracyjnej, oraz wniosek o udzielenie absolutorium. Przyjęto rezygnację Prezesa KTT 1877 Wiesława Blaschke z pełnionej funkcji ze względu na objęcie funkcji Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Przeprowadzono wybory Władz KTT. Prezesem zostaje Jerzy Banaś.

28.09.2009 r.

Krakowskie Towarzystwo Techniczne (1877), w związku z przekształceniem KTT (1991) w Małopolskie Stowarzyszenie Politechniczne, występuje ponownie z wnioskiem o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek ten nie jest wnioskiem o wpisanie nowego podmiotu lecz jest wnioskiem o jego przerejestrowanie gdyż Towarzystwo nie zostało nigdy skutecznie rozwiązane i pomimo jego nieuprawnionego wykreślenia z ówczesnego rejestru nadal prowadziło swoją działalność statutową. Od 2003 roku odbywają się Walne Zgromadzenia, wybierane są władze, prowadzona jest działalność statutowa. Sąd Apelacyjny w Krakowie i Sąd Najwyższy zajął stanowisko, że stowarzyszenie figurujące w rejestrze stowarzyszeń od 1991 r. nie jest tożsame z Towarzystwem powstałym w 1877 roku. Dotychczas sąd rejestrowy zakładał tą tożsamość odmawiając rejestracji KTT (1877) oddalając wniosek o wpis postanowieniem z dnia 17.06. 2004 r.

06.10.2009 r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwraca wniosek informując, że „z orzeczenia Sądu Najwyższego, na które powołuje się wnioskodawca wynika jedynie, iż „pogląd o tożsamości prawnej stowarzyszenia zarejestrowanego pod numerem KRS 53330 z Krakowskim Towarzystwem Technicznym założonym w 1877 r. nie ma oparcia normatywnego”, natomiast w żaden sposób nie ma w nim uzasadnienia tezy, iż wnioskodawca jest tożsamy z tym towarzystwem, jako że Sąd jedynie „zupełnie teoretycznie” rozważał „bardzo daleko idący pogląd”, że art. 52 ustawy „mógł mieć zastosowanie do Krakowskiego Towarzystwa Technicznego powstałego w 1877 r.”, co wskazuje na daleko idącą ostrożność Sądu Najwyższego w tej kwestii, którą nie zajął się odrębnie, a niewątpliwe jest, że wymóg z art. 52 nie został spełniony, jako że Krakowskie Towarzystwo Techniczne w dniu wejścia w życie ustawy prawo o stowarzyszeniach nie było stowarzyszeniem zarejestrowanym”. Sąd, zwracając wniosek poinformował, że statut z 1935 roku nie odpowiada obowiązującym przepisom prawa, nie złożono dokumentów w oryginałach, brak odpisów dokumentów wykazujących zarejestrowanie KTT w oparciu o przedłożony statut. Sąd konkluduje, że „w oparciu o złożone dokumenty i obowiązujące przepisy brak jest podstaw do zarejestrowania Krakowskiego Towarzystwa Technicznego w formie przerejestrowania”.

21.10.2009 r.

Obradowało Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze KTT 1877 wspólnie z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Małopolskiego Stowarzyszenia Politechnicznego. Było to ostatnie wspólne zgromadzenie obu Stowarzyszeń. Powodem jest rozbieżność ustaleń statutów KTT 1877 i MPS. Statut KTT 1877 wymaga aby Walne Zgromadzenia odbywały się corocznie a nowy statut MPS wymaga aby Walne Zgromadzenia odbywały się co trzy lata. Zakończyła się więc 6-cio letnia tradycja wspólnych Walnych Zgromadzeń. Przedstawiono sprawozdania z minionej kadencji, sprawozdanie Komisji Lustracyjnej i jej wniosek o absolutorium dla ustępującego Wydziału. Przeprowadzono wybory do władz. Prezesem został Kazimierz Cimochowicz.

06.01.2010 r.

Kurator Jerzy Banaś składa do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wydział VI Cywilny sprawozdanie ze swej działalności za okres 1.01.2009 do 30.12.2009.

12.05.2010 r.

W związku z odmową zarejestrowania KTT (1877) w Krajowym Rejestrze Sądowym Sąd Rejonowy Wydział VI Cywilny zwolnił Jerzego Banasia z pełnienia funkcji Kuratora.

14.10.2010 r.

Wydział Krakowskiego Towarzystwa Technicznego po przeanalizowaniu wyroków Sądów podejmuje decyzję o zawieszeniu działalności Towarzystwa do czasu uzyskania informacji o możliwościach rozwiązania skomplikowanego prawnie statusu KTT. Krakowskie Towarzystwo Techniczne 1877 nie zbiera od członków składek a także nie posiada innych środków finansowych i nie ma możliwości prowadzenia swych spraw przez kancelarię prawną. W takiej sytuacji Towarzystwo mogłoby działać jedynie jako stowarzyszenie zwyczajne.

Reasumpcja

Wydział KTT przyjmuje opinie Sądu Okręgowego z dnia 3 listopada 2005, że KTT nie zostało nigdy prawomocnie rozwiązane i jako takie nadal istnieje. W uzasadnieniach Sądy stwierdzają, że Towarzystwo nie działa gdyż nie ma powołanych Władz. Wydział stoi jednak na stanowisku, że Władze Towarzystwa zostały powołane na Walnym Zgromadzeniu KTT 1877 w dniu 27.07.2003 a skład Władz został uzupełniony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.10.2003. Doroczne Walne Zgromadzenia wybierały w latach 2003 -2009 władze zgodnie ze Statutem KTT przyjętym i zatwierdzonym w 1935 roku.

 Wydział sugeruje aby na najbliższym Walnym Zgromadzeniu przeprowadzić dyskusję co do dalszych zamierzeń KTT, i podjąć decyzję o możliwej drodze dalszych działań.

 

/Kalendarium opracował Wiesław Blaschke, na podstawie dokumentów sądowych,
wniosków KTT składanych za pośrednictwem Kancelarii Prawnej S.C. Labe i Wspólnicy,
protokołów z Walnych Zgromadzeń i sprawozdań Kuratora./