MINE.THE.GAP

Cel:  wparcie innowacyjności  MŚP z sektora wydobywczego i surowcowego w celu poprawy ich efektywności, zmniejszenia energo-  i surowcochłonności,  ograniczenia negatywnego wpływu na środowiska m.in.  dzięki wykorzystaniu nowych modeli biznesowych, technologii cyfrowych, rozwiązań przemysłu 4.0, nowych technologii w przemyśle.

Dla kogo? : Małe i Średnie przedsiębiorstwa związanych z branżą wydobywczą  i surowcową

Wysokość  wsparcia dla przedsiębiorstwa od 25 000 do 50000 euro

Aplikacje można składać do 5 maja 2020 r. do godziny 17. 00 CET

Typ wsparcia – Voucher w formie ryczałtu

Dofinansowanie – 100 % kosztów kwalifikowalnych

Rodzaje projektów  :

  • zaprojektowanie i wdrożenie prototypu / weryfikacji koncepcji w celu wykazania wykonalności proponowanego rozwiązania
  • zaprojektowanie i wdrożenie prototypu / weryfikacji koncepcji w celu wykazania wykonalności proponowanego rozwiązania
  • Projekty partnerskie na zasadzie provider-adopter technologii max 3 członków konsorcjum.

Kluczowe obszary dla potencjalnych projektów:  Nowe i innowacyjne technologie związane wydobyciem i przetwórstwem surowców, technologie ekologiczne i pro-środowiskowe, nowe modele GOZ dla branży surowcowej, nowe technologie oraz rozwiązania przemysłu 4.0 dla branży surowcowej,  dygitalizacja, symbioza przemysłowa, nowe metody przetwarzania i wydobycia, zawansowane kompetencje dla firm.

Co można sfinansować :  wynagrodzenia personelu, podwykonawstwo, podróże, sprzęt i materiały eksploatacyjne.

Projekty powinny być realizowane z partnerami z obszarów sektorów: ICT, gospodarka o obiegu zamkniętym, efektywność zasobów / zrównoważony rozwój, zielona technologia i zaawansowana produkcja.

Jak aplikować:

Open Calls – Mine the gap (h2020-minethegap.eu)

ttps://klasterodpadowy.com/projekty-i-inicjatywy/mine-the-gap-projekt/