Historia

Od Redakcji:

Krakowskie Towarzystwo Techniczne wznawia w ramach swej statutowej działalności druk CZASOPISMA TECHNICZNEGO, jako miesięcznika naukowo-technicznego. Czasopismo zostało postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie wpisane do rejestru prasowego pod Nr 13/92.

Mamy głębokie przeświadczenie, że w obecnej sytuacji politycznej unikniemy w ciągłości wydawnictwa tych zakłóceń, jakie dotychczas miały miejsce w wyniku antypolskiej akcji okresowych zaborców naszego kraju. I tylko dzięki energicznym staraniom środowisk naukowo-technicznych dwu miast: Lwowa i Krakowa udało się w pewnej mierze przeciwstawić zakusom zmierzającym do zniewolenia także tej dziedziny naszego życia. Przypomnijmy z tego punktu widzenia kilka faktów z historii 115-tu lat naszego wydawnictwa.

Pierwszy numer czasopisma został wydany przez KKT w 1880 roku. Po odebraniu debitu przez władze austriackie w 1882 roku, kontynuację pisma przejęło Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie przez odpowiednią zmianę tytułu wydawanego tam od roku 1877 miesięcznika pod nazwą DŹWIGNIA. W latach 1890 do 1899 „pałeczkę” przejął znowu Kraków, by oddać ją z powrotem do Lwowa, który w dalszym ciągu wydawał je do roku 1939, tj. do chwili rozpoczęcia okupacji przez obce mocarstwa.

Po utracie polskiego Lwowa inicjatywę dalszej edycji przejął Kraków. Już w grudniu 1945 roku ukazał się pierwszy numer czasopisma, jako organu KTT. Możemy się pochwalić, że był to pierwszy periodyk naukowo-techniczny, jaki ukazał się po wojnie w Polsce. Nic tedy dziwnego, ze publikowali w nim swe prace nie tylko naukowcy krakowscy, ale i wybitni przedstawiciele nauk technicznych z innych ośrodków naukowych. Żywot pisma był krótkotrwały, gdyż w roku 1948 zostało wraz z KTT zlikwidowane w ramach centralizacji przez władze komunistyczne. Dopiero korzystając z pewnej „odwilży” politycznej, jakiej spodziewaliśmy się w roku 1956, Rektor Politechniki Krakowskiej podjął starania, by ramach wydawnictw Politechniki Krakowskiej wydawać CZASOPISMO TECHNICZNE, jako miesięcznik naukowo-techniczny. Pierwszy jego numer ukazał się wtedy w maju 1957 roku. Istnienie periodyku, wydawanego poza Warszawą, stanowiło pewien wyłom w zamierzeniach NOT-u podporządkowania sobie całego piśmiennictwa technicznego, w związku z czym odebrano w roku 1965 debit naszemu pismu. Zakaz ten ominięto przez drukowanie czasopisma w poszerzonej objętości jako zeszytu naukowego Politechniki Krakowskiej, wydawanego do dnia dzisiejszego.

Program tematyczny czasopisma jest w ogólnym zarysie niezmienny od czasu wydawania go w Krakowie. Tematyka artykułów będzie związana z życiem i jego potrzebami. Będziemy poruszać problemy techniczne ważne dla gospodarki Polski południowej, a także i kraju. Łamy naszego pisma są otwarte dla omówień osiągnięć naukowo-badawczych, zwłaszcza tych, które powinny trafić do praktyki. I wice versa. Chcemy, by Koledzy pracujący w praktyce pisali o swych potrzebach i trudnościach, o swych pomysłach i osiągnięciach. Ważnym zagadnieniem dla Krakowa i innych miast naszego regionu jest konserwacja zabytków i ich rekonstrukcja. Problematyka związana z budownictwem powinna być szeroko omawiana. Nie pominiemy potrzeb rolnictwa i zabudowy wiejskiej. Spraw· związane z budową i eksploatacją zakładów przemysłowych powinny być w naszym piśmie dyskutowane przez naukowców i praktyków. Jesteśmy zobowiązani w myśl statutu KTT do omawiania spraw związanych z naszym zawodem. Tego rodzaju notatki, jak i artykuły dotyczące działalności poszczególnych stowarzyszeń technicznych będziemy chętnie zamieszczać. Nasze pismo jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych podaną niżej problematyką, a więc niezależnie od specjalizacji. Uprzedzając ewentualne uwagi krytyczne pod tym względem, podajemy argumenty uzasadniające nasz punkt widzenia:

  1. każdy problem techniczny wymaga współpracy techników kilku specjalności;
  2. osiągnięcia w jednej dziedzinie dając często impuls do zastosowania w innych;
  3. technik powinien poszerzać swoją wiedzę bez ograniczania się tylko do swej specjalności i nie brać rozbratu z teorią, która jest podstawowym elementem wszelkich rozważań praktycznych;
  4. w obecnej sytuacji gospodarczej nie stać nas na to, by w każdym ośrodku tworzyć czasopisma specjalistyczne, które mogą być wydawane centralnie, natomiast w związku z postępem decentralizacji musimy mieć możność wypowiedzenia się w sprawach ważnych dla danego regionu.

Poruszone tu sprawy mogą być dyskusyjne, dlatego prosimy naszych Czytelników o krytykę oraz inne propozycje odnośnie programu, czy też formy i sposobu wydania naszego pisma. Będziemy dążyć do tego, by CZASOPISMO TECHNICZNE ulegało stałej ewolucji zgodnie z potrzebami terenu.

Naszych Kolegów prosimy o współpracę. Trzeba tu wyraźnie podkreślić, ze cała redakcja pracuje społecznie, nie bierze żadnych honorariów i podlega pod tym względem kontroli Komisji Lustracyjnej KTT. Jest to praca społeczna w ramach Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. Od roku 1945 uparcie dążyliśmy i w przyszłości dążyć będziemy, by w Krakowie, stolicy kultury polskiej, wychodziło czasopismo techniczne niezależnie od centralistycznej opcji.

Redakcja

 

 

Pierwszy numer Czasopisma Technicznego KTT z 1880 roku (Nr 1, Rok 1).